Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Nie pokazuj tego powiadomienia
NEWSLETTER
akceptuję regulamin

KONTAKT

Stowarzyszenie
Międzynarodowych
Przewoźników
Transportu
Samochodowego


UL. BARBARY 21
40-053 KATOWICE

TEL (032) 251 63 96
FAKS (032) 205 06 12


AKTUALNOŚCI SMPTS

Niebezpiecznie na polskich drogach

Dodane dnia: 2013-03-28 01:03:21

Okres świąteczny sprzyją większemu natężeniu ruchu na drogach oraz do powstawania większej ilości zdarzeń drogowych. Najnowszy raport Komisji Europejskiej nie pozostawia złudzeń: pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków na milion mieszkańców, jesteśmy w niechlubnej czołówce rankingu.

Dokładny raport dotyczący sytuacji na polskich drogach i skali niebezpieczeństw na ich poszczególnych odcinkach znajdziecie Państwo na stronie : korkowo.pl - Kliknij tutaj.

Najwyższa Izba Kontrolii rozpocznie audyt działań Policji i innych instytucji administracji publicznej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Raport, który ma powstać do końa bieżącego roku zawierać ma kompleksowe informacje odnośnie stanu służb związanych z drogami i wszystkie kwestie poboczne, jak chociażby kontrola pracy zarządców dróg czy spójności systemowej administracji państwowej dotyczącej użytkowników dróg.

Więcej informacji na stronach NIK - Kliknij tutaj

Nowości

Dodane dnia: 2013-03-21 13:00

GDDKiA wprowadziła zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych na opolskim odcinku autostrady A4. Zakaz obowiązuje od 12 marca 2013 w obrębie węzłów autostradowych i jest podyktowany poprawą bezpieczeństwa. Cały artykuł

Do około godziny 16 potrwa blokada krajowej "8"natrasie Augustów-Suwałki w okolicach skrzyżowania Płociczno-Dubowo. Samochody ciężarowe kierowane są na parkingi. Cały artykuł

Zapraszamy do obejrzenia forum forum.trucksfoto.pl . Pozdrawiamy wszystkich entuzjastów samochodów ciężarowych i transportu drogowego.

INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW

Dodane dnia: 2012-01-11 02:01:13

PRZYKŁADOWY FORMULARZ !

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba pracodawcy)

INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW DLA KIEROWCY WYKONUJĄCEGO PRZEWOZY PO UNII EUROPEJSKIEJ

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 ze zm.) informuję, że:

I. CZAS PROWADZENIA POJAZDU

1. Czas prowadzenia pojazdu:

 • dzienny - nie powinien przekraczać 9 godzin (2 razy w tygodniu 10 godzin),

 • tygodniowy - nie może przekraczać 56 godzin,

 • 2-tygodniowy - nie może przekraczać 90 godzin.

2. Przerwy i odpoczynki w jeździe muszą być wykorzystywane w następujący

sposób:

 • kierowca powinien zrobić 45 min przerwy po 4,5 godziny prowadzenia pojazdu. Może ją podzielić na 2 części trwające odpowiednio co najmniej 15 min i co najmniej 30 min;

 • w każdej dobie kierowca powinien skorzystać z 11-godzinnego odpoczynku, który może zostać skrócony 3 razy pomiędzy 2 odpoczynkami tygodniowymi do 9 godzin. W razie potrzeby odpoczynek można podzielić na 2 części, ale pierwsza musi trwać minimum 3 godziny, a druga minimum 9 godzin.

II. CZAS PRACY

1. Do czasu pracy kierowców zalicza się:

 • prowadzenie pojazdu,

 • załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,

 • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,

 • czynności spedycyjne,

 • obsługę codzienną pojazdów i przyczep,

 • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,

 • niezbędne formalności administracyjne,

 • utrzymanie pojazdu w czystości,

 • 15-minutową przerwę, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi minimum 6 godzin.

2. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

3. Tydzień i doba pracownicza są rozumiane w następujący sposób:

 • tydzień to okres pomiędzy godziną 00.00 w poniedziałek a godziną 24.00 w niedzielę,

 • doba to 24 kolejne godziny, począwszy od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

4. Czas dyżuru kierowcy rozliczany jest następująco:

 • czasem dyżuru kierowcy jest czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

 • za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, kierowcy przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.

5. Tygodniowy czas pracy kierowcy:

 • łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, a w żadnym z tygodni nie może być dłuższy niż 60 godzin.

6. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

 • sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii,

 • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć 300 godzin w roku kalendarzowym.

7. Praca w nocy jest dopuszczalna z następującym zastrzeżeniem:

 • w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się stosować

Data i podpis kierowcy

Komunikat Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Dodane dnia: 2012-01-10 10:01:36

Komunikat Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie wyjaśnienia niektórych przesłanek wskazanych w art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.09.300.51) oraz mając na uwadze potrzebę udzielenia pełnej informacji w zakresie warunków związanych z wymogami zdolności finansowej dla podmiotów wykonujących zawód przewoźnika drogowego lub ubiegających się o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, iż:

1. W celu należytego wykonywania zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca musi posiadać odpowiednią zdolność finansową. Przez odpowiednią zdolność finansową należy rozumieć możliwość, w sensie posiadania niezbędnego potencjału ekonomicznego, spełnienia przez przedsiębiorcę w każdym momencie roku finansowego zobowiązania o charakterze finansowym. Przedsiębiorca zobligowany jest do wykazania wymaganej przez prawo zdolności finansowej w poprzez przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, z którego wynikać powinno, iż co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Przez pojęcie sprawozdania rocznego należy rozumieć sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152 poz.1223 ze zmianami). Do sporządzenia takiego sprawozdania zobligowane są podmioty określone w art. 2 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie powinno zawierać elementy określone w art. 45 ust. 2 ww. ustawy tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Należy wyjaśnić, iż sprawozdanie finansowe co do zasady winno obejmować ostatni rok obrotowy, który jest podstawowym okresem sprawozdawczym dla danego przedsiębiorcy. Przez rok obrotowy należy rozumieć:

12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, które nie muszą pokrywać się z rokiem kalendarzowym (za wyjątkiem spółek osobowych gdzie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zezwala na ustalenie innego roku podatkowego jako rok kalendarzowy, a rok podatkowy musi być skorelowany z rokiem obrotowym),

więcej niż 12 miesięcy (lecz nie dłużej niż 24 miesiące) gdy w trakcie roku obrotowego dochodzi do zmiany roku obrotowego w statucie lub umowie spółki, a także w sytuacji rozpoczęcia działalności przez jednostkę w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, gdzie istnieje możliwość rozpoczęcia od roku obrotowego dłuższego niż 12 miesięcy. W drugim przypadku ma miejsce połączenie ksiąg rachunkowych za dwa lata i sporządzenie sprawozdań finansowych za ten okres,

mniej niż 12 miesięcy - w sytuacji gdy podmiot rozpoczął działalności w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego i jest uprawniony do rozpoczęcia działalność od roku obrotowego krótszego niż 12 miesięcy. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i prowadzących księgi rachunkowe rok obrotowy musi być rokiem kalendarzowym, gdyż te podmioty nie mają możliwości wyboru roku obrotowego. Sprawozdanie roczne winno być potwierdzone przez biegłego rewidenta (w sytuacji, przepisy ustawy o rachunkowości wymagają dokonania badania takiego sprawozdania) lub przez organ statutowy spółki uprawniony do zatwierdzenia takiego sprawozdania rocznego.

2. Główny Inspektorat Transportu Drogowego uprzejmie informuję, że w ramach odstępstwa od zasad wskazanych w pkt. 1 niniejszego komunikatu w zakresie sposobu wykazywania należytej zdolności finansowej przedsiębiorcy możliwe jest, aby tenże przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w pkt. 1 komunikatu. Przez gwarancję bankową należy rozumieć jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku (art. 82 Prawa bankowego). Gwarancja musi być sporządzona w formie pisemnej i określać beneficjenta. Dla celów wykazania przesłanki należytej zdolności finansowej należy przyjąć, że beneficjentem może być Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Dopuszczalne jest aby gwarancja przedstawiona przez przedsiębiorcę jako beneficjenta wskazywała inny podmiot. Ponadto przedsiębiorca może przedstawić organowi udzielającemu zezwolenie umowę ubezpieczenia (polisę ubezpieczeniową) z której będzie wynikało, że przedsiębiorca ubezpieczony jest na kwotę odpowiadającą co najmniej minimalnemu limitowi wskazanemu w pkt. 1 komunikatu. Należy wszakże podkreślić, iż polisa ubezpieczeniowa winna wskazywać, iż ubezpieczenie obejmuje roszczenia jakie powstają lub mogą powstać w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa transportowego.

ZMIANY OD 4 GRUDNIA

Dodane dnia: 2012-01-09 10:01:28

Co się zmieniło 4 grudnia 2011 r.?

W tym dniu zaczęły obowiązywać Rozporządzenia unijne nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009. Zostały one opublikowane w dzienniku UE 2 lata temu. Okres przejściowy przewidziany w tych przepisach obejmował 2 lata (od 4 grudnia 2009 r. do 4 grudnia 2011 r.) To był czas na przygotowanie się do zmian. Niestety nie wykorzystaliśmy go. Teraz nowe regulacje już obowiązują, bowiem rozporządzenia unijne nie wymagają żadnych krajowych ratyfikacji i obowiązują wprost.

Czy jest jeszcze jakiś okres przejściowy?

Co prawda w polskim projekcie ustawy jest mowa o rocznym okresie przejściowym, ale to tylko projekt, w dodatku sprzeczny z rozporządzeniem, tak więc należy uznać, że wymogi zawarte w rozporządzeniach unijnych musisz spełniać już od 4 grudnia 2011 r.

Jakie wymogi obowiązują Cię od 4 grudnia 2011?

Jak stanowi art. 3 rozporządzenia nr 1071/2009, przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać od tego dnia następujące wymogi:

 1. posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich,
 2. mieć dobrą reputację,
 3. mieć odpowiednią zdolność finansową,
 4. posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Licencja krajowa i licencja międzynarodowa uzyskane przed 4 grudnia 2011 r., zachowują swoją ważność przez okres, na który zostały wydane.

Certyfikaty kompetencji zawodowych, które były wydane przed 4 grudnia 2011 r., zachowują dalej swoją ważność i będą równoważne z nowymi wspólnotowymi certyfikatami kompetencji zawodowych.

BAZA TRANSPORTOWA

Od 4 grudnia 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą mieć rzeczywistą i stałą siedzibę oraz bazę eksploatacyjną. Obowiązek ten nie jest uzależniony od wielkości firmy, ilości pojazdów czy pracowników. Dotyczy nawet jednoosobowych firm, w których przedsiębiorca sam jest kierowcą.

Co to oznacza?

Musisz posiadać lokal, w którym prowadzisz główną działalność. Nie musisz go mieć na własność, możesz go też wynajmować, dzierżawić. Istotne, abyś mógł wykazać, że dysponujesz tym lokalem. Powinieneś w nim przechowywać dokumenty księgowe i pracownicze oraz dokumenty dotyczące czasu pracy kierowców. Nie oznacza to, że nie możesz prowadzić działalności gospodarczej w domu. W dalszym ciągu możesz mieć firmę w mieszkaniu, ale musisz ją zorganizować i wyposażyć w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że faktycznie tam prowadzisz firmę. Nie oznacza to także, że nie możesz korzystać z usług biura rachunkowego. Wymóg posiadania dokumentów w siedzibie księgowych również nie jest doprecyzowany. Można jednak przyjąć, iż chodzi o to, abyś w swojej siedzibie wystawiał faktury, rachunki, dokumenty WZ.

Jako bazę eksploatacyjną należy traktować miejsce, gdzie znajduje się sprzęt niezbędny do obsługi pojazdów. Baza może być w innym miejscu, niż siedziba, może być też kilka baz. Rozporządzenia unijne nie definiują pojęcia bazy eksploatacyjnej, w polskich przepisach pojawia się definicja, ale jest ona również dość ogólna i na dzień dzisiejszy stanowi jedynie projekt. (Zgodnie z nim ma to być obiekt wyodrębniony poza drogą publiczną. Musi być wyposażony w odpowiednie urządzenia i sprzęt techniczny, który będzie umożliwiał prowadzenie w sposób rzeczywisty i ciągły działalności związanej z pojazdami. Ponadto obiekt ten powinien zostać odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz spełniać warunki wynikające z prawa budowlanego i ochrony środowiska.)

Jak wykazać, że posiadasz bazę eksploatacyjną?

Podobnie, jak w przypadku siedziby, nie musisz mieć jej na własność. Wystarczy, że będziesz posiadał umowę dzierżawy, najmu itp. Powinno z niej wynikać nie tylko to, że dysponujesz miejscem parkingowym, ale także to, że miejsce to jest wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia. ("odpowiedni" czyli dostosowany do Twoich potrzeb!).

DOBRA REPUTACJA

Jest zachowana, jeśli zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy nie zostali, w jednym lub kilku państwach członkowskich, skazani za poważne przestępstwo ani nie nałożono na nich sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących w szczególności:

czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych;

maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym;

kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;

badań technicznych;

dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub osób;

bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych;

instalacji i używania ograniczników prędkości;

praw jazdy;

dostępu do zawodu;

transportu zwierząt.

Jeśli zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy zostali, w jednym lub kilku państwach członkowskich, skazani za popełnienie poważnego przestępstwa lub nałożono na nich sankcje za jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów wspólnotowych, wymienionych w załączniku IV właściwy organ państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorca ma siedzibę, przeprowadza w odpowiedni i terminowy sposób należycie zakończone postępowanie administracyjne obejmujące w odpowiednich przypadkach kontrolę w lokalach danego przedsiębiorstwa.

Załącznik nr IV

Przekroczenie maksymalnych sześciu- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %.

Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny.

Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy.

Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany, przewożone w sposób zakazany, bez wymaganego zezwolenia lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym samym zagrożenie stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej.

Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów.

Przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 % lub więcej - w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton.

WARUNKI ZWIĄZANE Z WYMOGIEM POSIADANIA ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ

Przedsiębiorca musi być w stanie wykazać w każdym momencie roku, poświadczonymi przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznymi sprawozdaniami finansowymi, iż dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9 tys. EUR za jeden wykorzystywany pojazd i 5 tys. EUR za każdy dodatkowy.

Właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone powyżej.

OBOWIĄZEK WYZNACZENIA OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM

Od 4 grudnia taka osoba musi być w Twojej firmie wyznaczona. Musi to być osoba fizyczna, która

posiada miejsce zamieszkania na terenie UE

w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi

cieszy się dobrą reputacją

posiada wymagane kompetencje zawodowe

jest w przedsiębiorstwie pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub nim zarządza lub samym przedsiębiorcą jeśli jest to osoba fizyczna

Jeżeli masz małą firmę i sam posiadasz certyfikat kompetencji zawodowych, możesz funkcję tę sprawować osobiście. Możesz jednak wyznaczyć swojego pracownika, który też ma certyfikat. Zmniejszysz wówczas ryzyko odebrania Ci dobrej reputacji.

Jeżeli nie posiadasz certyfikatu kompetencji zawodowych, ani nikt z Twoich pracowników nie spełnia tego wymogu, organ wydający licencję może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem pod warunkiem, że wyznaczysz osobę fizyczną zamieszkałą w UE, która spełnia warunki dobrej reputacji i posiada wymagane kompetencje zawodowe. Możesz z nią zawrzeć umowę cywilno-prawną, np. umowę-zlecenie. Z umowy tej musi jasno wynikać zakres obowiązków zarządzającego, w który muszą wejść co najmniej takie zadania jak utrzymanie i konserwacja pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawowa księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem. Zarządzający w ten sposób transportem może kierować na podstawie umowy z przewoźnikami operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI

Dodane dnia: 2012-01-09 02:54:48

Attestation of activities*/Formulaire d’attestation d’activités*

Zaświadczenie o działalności*

(Regulation (EC) 561/2006 or the AETR**) /(règlement (CE) 561/2006 ou L’AETR**)

(Rozporządzenie (WE) NR 561/2006 lub AETR **)

To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey

Należy wypełnić na komputerze lub maszynowo łacińskim znakami i podpisać przed rozpoczęciem podróży.

To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept

Należy przechowywać wraz z oryginalnymi zapisami urządzeń kontrolnych zgodnie z odpowiednimi wymogami

False attestations constitute an infringement /Sfałszowanie świadectwa stanowi naruszenie przepisów

Część wypełniana przez przedsiębiorstwo/Part to be filled in by the undertaking

 1. Nazwa przedsiębiorstwa /Name of undertaking ......................................................

 2. Ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość/Street addreess, postal code, city,

......................................................

Państwo/Country ...................................................... ......................................................

 1. Numer telefonu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy)/Telephone number (including international prefix):...........................

 2. Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy)/Fax number (including international prefix):............................

 3. Adres e-mail/ e-mail address:................................................................................................................................

Ja niżej podpisany/I, the undersigned:

 1. Imię i nazwisko/name and first name: ...................................................... ......................................................

 2. Stanowisko w przedsiębiorstwie/position in the undertaking: ...................................................... ......................................................

oświadczam, że kierowca/declare that the driver:

 1. Imię i nazwisko ................................................ ......................................................

 2. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok/date of birth (day/month/year): ......................................................

 3. Numer prawa jazdy lub dowodu osobistego lub paszportu/driving licence or identity card or passport number: ......................................................

 4. który rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie dnia (dzień-miesiąc-rok)/who has started to work at the undertaking on(day/month/year): ......................................................

w okresie/for the period:

 1. od (godzina-dzień-miesiąc-rok)/from (hor/day/month/year: ......................................................

 2. do (godzina-dzień-miesiąc-rok)/to (hor/day/month/year): ......................................................

 3. przebywał na zwolnieniu chorobowym ***/was on sick leave

 4. przebywał na urlopie wypoczynkowym ***/was on annual leave***

 5. miał czas wolny od pracy lub odpoczywał***/was on leave or rest***

 6. prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR ***/drove a vehicle exemped from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR***

 7. wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu ***/performed other work than driving***

 8. pozostawał w gotowości***/was available***

 9. Miejscowość/place: ...................................................... Data/date: ......................................................

Podpis/signature

21. Ja, jako kierowca, potwierdzam, ze w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR/ The driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) 561/2006 or theAETR during the period mentioned above.

22. Miejscowość:/place ...................................................... Data/date: ......................................................

Podpis kierowcy/signature of the driver

* Ten formularz jest dostępny w formie elektronicznej i przeznaczonej do druku na stronie internetowej/This form is available in electronic and printable versions at the following address /

: http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html

**Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe / European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road

***Można wybrać tyko jedną z rubryk/Choose only one box

SYSTEM VIATOLL

Dodane dnia: 2012-01-09 02:01:41

Uwaga!

Jeżeli rozliczasz się z systemem viaToll za pomocą przedpłat (tzw. pre-paid) mogłeś się spotkać z sytuacją, w której, pomimo posiadania środków na koncie, system zarejestrował ich brak. Aby uniknąć takich problemów koniecznie przeczytaj naszą radę!

Tryb przedpłatowy pre-paid wymaga, abyś stale sprawdzał stan Twoich kont viaToll i - razie konieczności - uzupełniał środki. Niestety, z powodu ciągłych problemów technicznych w systemie viaToll, doładowanie konta nie zawsze zostaje zarejestrowane, zdarzają się częste błędy i opóźnienia a także liczne pomyłki systemu, który zamiast jednej opłaty za przejazd pod bramownicą, pobiera jej wielokrotność, czym znacznie i niespodziewanie zmniejsza stan Twojego konta. Nie jest przy tym jasne, czy błąd generują bramownice, urządzenia viaBox, czy też jakieś inne przyczyny. Efekt jest jednak zawsze taki sam: pomimo posiadania na koncie odpowiedniej ilości środków GITD wszczyna postępowanie administracyjne z powodu wykonywania przewozu bez posiadania środków na koncie. Otrzymujesz wówczas wezwanie o wskazanie kierowcy, który w danym terminie wykonywał przejazd bez uiszczenia opłaty. Następnie na kierowcę nakładana jest kara.

Dodatkowym problemem staje się wówczas fakt, iż w przypadku mijania kilku bramek bez środków na koncie, kary za każdą z nich są sumowane. Decyzje o nałożeniu kary opiewają więc często na wielokrotność kwoty 3 000 zł. i wnoszą kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak uniknąć takich problemów

Zmień sposób rozliczania na tzw. post-paid. Ten tryb wnoszenia opłaty w zasadzie w 100% wyeliminuje Twoje kłopoty związane z ciągłym brakiem środków na koncie i pozwala na uniknięcie kar, o których mowa powyżej. W tym celu musisz wymienić urządzenie vaiBox działający w systemie pre-paid na analogicne urządzenie fukcjonujące w trybie post-paid.

Jedną z najprostszych możliwości przejścia na system z opóźnioną płatnością jest skorzystanie z oferty jednego z operatorów kart paliwowych, np. DKV Euro Service. Na stronie:

http://www.info-myto.pl/Jakp%C5%82aci%C4%87/Zmianaprepaidnapostpaid/tabid/109/Default.aspx

znajdziesz pełną informację na temat oferty obsługi systemu viaToll: od zamawiania urządzeń viaBOX po fakturowanie z długim terminem płatności. DKV nie wymaga żadnego zabezpieczenia finansowego w celu rozliczania e-myta metodą post-paid. Jesteś zwolniony z obowiązku przedstawiania gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych. Prowizja za fakturowanie (z dołu) i nadzór nad rachunkiem viaToll w ciągu miesiąca wynosi średnio 1 - 3 zł za pojazd. DKV przejmuje przy tym całą odpowiedzialność za zarządzanie Twoim rachunkiem, dzięki czemu nie ma ryzyka kary z powodu zbyt niskiego stanu konta.WARSZTATY O ZMIANACH W TRANSPORCIE DROGOWYM

Dodane dnia: 2011-09-30 03:09:43

W imieniu Kancelarii Transportowej KOBEN, ul. Harcerska 6a, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33/496 83 84, fax: 33/444 68 29, e-mail: biuro@koben.pl www.koben.pl pragniemy zaprosić Państwa na warsztaty związanie z tematyką zmian w przepisach o transporcie drogowym i czasie pracy.

Szkolenie odbędzie się 11 października 2011 (wtorek) godz. 09.00,

Gliwice, sala wykładowa Scania Polska S.A. Oddział Gliwice,

ul. Rybnicka 197 (przy autostradzie A4, zjazd na Rybnik)

Rok 2011 przynosi nam ogromną liczbę zmian przepisów w transporcie drogowym i czasie pracy kierowców. Niektóre zmiany są czysto kosmetyczne, inne wprowadzane w wyniku konsultacji społecznych a jeszcze inne mają na celu ujednolicenie dostępu do zawodu przewoźnika w całej Unii Europejskiej. Nadążanie ze wszystkimi zmianami i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach w tym roku stało się trochę trudnym zadaniem. Dlatego postanowiliśmy uporządkować wszystkie nowelizacje przepisów i ich interpretacje z roku 2011 i 2012 przedstawiając w przystępny sposób na organizowanych warsztatach szkoleniowych. Nasze doświadczenie pozwoli przekazać wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały. Zwrócimy uwagę na największe zagrożenia i najczęściej popełniane błędy przez osoby zarządzające transportem jak i samych kierowców.

Celem warsztatów jest:

- zdobycie wiedzy na temat obowiązujących przepisów w krajowych i międzynarodowych przewozach drogowych

- przedstawienie najnowszych zmian przepisów już obowiązujących jak i tych, które za chwilę wejdą w życie

- uświadomienie wysokości kar za poszczególne rodzaje wykroczeń z podziałem na przedsiębiorcę/kierowcę/załadowcę

- wyeliminowanie w przyszłości najdroższych i najczęściej popełnianych błędów

Na warsztaty zapraszamy w szczególności:

- Przedsiębiorców branży transportowej

- Podmioty wykonujące przewozy drogowe na potrzeby własne

- Podmioty odpowiedzialne za załadunek, rozładunek, nadawcy, pośrednicy

- Osoby zarządzające transportem w firmach przewozowych

- Kierowców wykonujących przewozy drogowe

- Osoby odpowiedzialne za planowanie i analizę czasu pracy kierowców

Korzyści dla uczestników

Zdobyta wiedza pozwoli na prowadzenie firmy w sposób zgodny z przepisami, zminimalizuje ryzyko nałożenia wysokiej kary podczas kontroli, ułatwi stworzenie procedur, które usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorstw bez naruszania obowiązujących regulacji prawnych.

Wykładowcy

Inspektor Transportu Drogowego - specjalista w zakresie prawa transportowego, najnowszych regulacji prawnych związanych z transportem drogowym, mocowania ładunków, przewozu towarów niebezpiecznych, inspektor z wieloletnim stażem w służbie czynnej. Jego ogromne doświadczenie praktycznej znajomości przepisów pozwala rozwiązać nawet najbardziej zawiłe przypadki prawa transportowego.

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy - inspektor z długoletnim i bogatym doświadczeniem, posiadający szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kontroli pracodawców zarówno pod względem czasu pracy jak i czasu jazdy, postoju oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowców, znający praktyczne rozwiązania problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców w kontekście przepisów kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia WE 561/2006, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Ekspert Kancelarii Transportowej KOBEN - biegły sądowy z zakresu rozliczania czasu pracy i naliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym i szeroką wiedzą teoretyczną, absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, wykładowca wielu renomowanych ośrodków szkoleniowych.

Kancelaria Transportowa KOBEN, ul. Harcerska 6a, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33/496 83 84, fax: 33/444 68 29, e-mail: biuro@koben.pl www.koben.pl

Program warsztatów obejmuje

BLOK 1: Zmiany przepisów 2011 i 2012

Zmiany wytycznych ITD dotyczących czasu pracy kierowców i tolerancji ważenia pojazdów

O czym należy pamiętać przy wykonywaniu przewozu drogowego:

- jakie uprawnienia są Ci potrzebne i jakie musisz spełnić wymagania?

- jakie zmiany w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika wejdą w życie od 4 grudnia 2011?

- czy musisz spełniać wszystkie wymagania, jeżeli wykonujesz jedynie przewozy drogowe na potrzeby własne?

- jakie dokumenty musisz wręczyć kierowcy, jakie musisz obowiązkowo przechowywać w swojej siedzibie?

Co się zmieniło w szkoleniach kierowców i kto to jest wzorowy kierowca?

Jaki jest zakres odpowiedzialności w transporcie drogowym w świetle nowych przepisów:

- jakie podmioty są odpowiedzialne za transport?

- w jakim zakresie odpowiada przedsiębiorca, kierowca i zarządzający transportem?

- co uległo i ulegnie zmianie w odniesieniu do wysokości kar?

Jakie zmiany wprowadzono w ustawie o czasie pracy kierowców i w przepisach wspólnotowych:

- jakie zaświadczenia powinieneś wystawiać kierowcom za dni, kiedy nie prowadzili oni pojazdów?

- co się zmieniło w zakresie naliczania czasu jazdy dziennej i czasu odpoczynku dziennego?

Cała prawda o e-mycie, czyli jak działa ViaTOLL, kiedy zapłacimy karę i w jakiej wysokości.

BLOK 2: Czasy jazdy, przerwy i odpoczynki kierowcy, tachografy (80% nakładanych kar na kierowców i firmy)

akty prawne (Rozporządzenie WE 561/2006, Umowa AETR, Dyrektywa 2002/15/WE)

czas jazdy (okresy prowadzenia pojazdu, maksymalny czas pracy)

przerwy i odpoczynki (przerwa w jeździe ciągłej, odpoczynek dzienny, odpoczynek tygodniowy)

taryfikator z podziałem na odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy

zasady ewidencjonowania aktywności na tachografach analogowych i cyfrowych

najdroższe i najczęściej popełniane błędy

postępowanie w przypadku wystąpienia naruszenia

ćwiczenia na symulatorze tachografu cyfrowego (dla chętnych)

BLOK 3: Podstawy rozliczania czasu pracy kierowców

zmiany prawne dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców

systemy czasu pracy i długości okresów rozliczeniowych

specyficzne dokumenty, które muszą znaleźć się w aktach osobowych kierowców

rozliczenie pracy w dni wole oraz delegacji

sankcje za błędy w poszczególnych dokumentach

po co tworzyć ewidencję czasu pracy kierowców oraz przykład poprawnej ewidencji

najczęstsze i najbardziej kosztowne grzechy przy rozliczaniu czasu pracy kierowców

BLOK 4: Kontrola i zadania Państwowej inspekcji pracy

kto podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

strategia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców

co jest kontrolowane? - przebieg kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy, czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (praktyczne przykłady):

- akta osobowe pracowników;

- rozkład, wymiar, system, okres rozliczeniowy czasu pracy;

- ewidencja czasu pracy;

- rekompensowanie pracy w niedziele i święta;

- dopuszczalny przeciętny limit godzin nadliczbowych w tygodniu;

- dopuszczalny limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym;

- dzień wolny za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy;

- przestrzeganie przepisów o pracy pracowników w porze nocnej;

- udzielanie czasu wolnego za czas przepracowany ponad ustaloną normę na wniosek i bez wniosku pracownika;

- zapewnienie pracownikowi przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy;

- wprowadzanie dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy z zachowaniem wymogów formalnych;

- przestrzeganie przepisów o dyżurach;

- zasady kontroli PIP w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców.

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

wynagrodzenie za czas dyżuru

należności z tytułu podróży służbowych

stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące czasu pracy kierowców

Kancelaria Transportowa KOBEN, ul. Harcerska 6a, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33/496 83 84, fax: 33/444 68 29, e-mail: biuro@koben.pl www.koben.pl

Koszt warsztatów

Koszt warsztatów to 490 zł netto za osobę (+23% VAT)

Przy zgłoszeniu do 04.10.2011 rabat 15%*

Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy rabat 15%*

*rabaty sumują się!

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy nie czekać z decyzją do ostatniej chwili.

Decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Szczegóły organizacyjne

Warsztaty odbędą się 11 pażdziernika 2011r. w Gliwicach

Miejsce: Scania Polska Oddział Gliwice przy autostradzie A4, zjazd na Rybnik

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na godzinę 16.00.

Cena obejmuje: udział w warsztatach, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe oraz parking.

W przerwach jak i po warsztatach możliwość rozmowy z ekspertami na tematy związane z analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Aby zgłosić swój udział należy przesłać faksem lub mailem

wypełnioną kartę zgłoszeniową.

SZKOLENIE DLA PRZEWOŹNIKÓW

Dodane dnia: 2011-09-22 08:09:24

W związku z planowanymi zmianami w ustawie o transporcie drogowym zapraszamy Państwa na szkolenie wprowadzające w ten temat.

SZKOLENIE dla PRZEWOŹNIKÓW, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH TRANSPORTEM W FIRMACH PRZEWOZOWYCH, KIEROWCÓW

Termin:

27 września 2011 r.

Miejsce:

Katowice

Szkolenie prowadzić będzie specjalista w zakresie transportu drogowego, inspektor transportu drogowego, doświadczony trener i wykładowca, wieloletni praktyk w zakresie kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe.

SZKOLENIE obejmuje m.in. :

NOWE OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKÓW 0D 4 GRUDNIA 2011

Jakie uprawnienia są Ci potrzebne i jakie musisz spełnić wymagania by móc w dalszym ciągu wykonywać transport drogowy?

Kiedy można cofnąć licencję ?

Kiedy organ z urzędu zawiesza licencję?

Zmiany dotyczące certyfikatów kompetencji

Wymóg posiadania bazy eksploatacyjnej

Zmienione zasady dokumentowania zdolności finansowej

Szerszy zakres pojęcia "dobra reputacja"

Kto może być zarządzającym transportem ?

NOWE WYTYCZNE GITD OD 1 SIERPNIA 2011

JAKIE ZMIANY WPROWADZONO W USTAWIE O CZASIE PRACY KIEROWCÓW I W PRZEPISACH WSPÓLNOTOWYCH?

Jakie zaświadczenia powinieneś wystawiać kierowcom za dni, kiedy nie prowadzili oni pojazdów?

Co się zmieniło w zakresie naliczania czasu jazdy dziennej i czasu odpoczynku dziennego?

Za co inspektor transportu drogowego może nałożyć na Ciebie karę?

Kontrole przewoźników, przede wszystkim w firmach tzw. podwyższonego ryzyka, wykonywane przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

- KTO W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW ODPOWIADA ZA NARUSZENIA W TRANSPORCIE DROGOWYM - ZMIANY!

- CO SIĘ ZMIENIŁO W SZKOLENIACH KIEROWCÓW?

- KTO TO JEST WZOROWY KIEROWCA?

Cena: 480 zł.

W cenie: serwis kawowy, lunch, materiały szkoleniowe

Zgłoszenie: Tel. kom. 533 513 981

Faks: 32 4450166

e-mail: szkolenia.nestor@gmail.com
www.szkolenianestor.pl

ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM

Dodane dnia: 2011-09-21 12:09:24

Już dnia 4 grudnia 2011 nastąpią zmiany w wykonywaniu zawodu przewoźnika. Na mocy pakietu rozporządzeń unijnych, które obowiązują w każdym państwie członkowskim UE bezpośrednio po wejściu w życie (bez konieczności odrębnego ich implementowania) ujednolicone zostaną główne zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Są to:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE. L. 2009. 300. 51),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U. UE. L. 2009. 300. 72),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. U. UE. L. 2009. 300. 88).

Zarówno przewoźnikom krajowym i międzynarodowym jak i organom administracyjnym pozostał okres roku na dostosowanie do nowych wymogów wprowadzających rewolucyjne zasady.

Przede wszystkim od 4 grudnia 2011 r. każdy przewoźnik (również krajowy) będzie musiał dysponować odpowiednim zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Na razie nie wiadomo kto i w jakim trybie takie zezwolenia będzie wydawał. Ponadto przewoźnicy międzynarodowi będą musieli legitymować się również nową licencją wspólnotową.

Absolutnie nowym i dla wielu drobnych przewoźników zaskakującym może okazać się wymóg posiadania odpowiedniej siedziby oraz bazy eksploatacyjnej.

Rozporządzenia wprowadzają również nowe wymagania w stosunku do osób legitymujących się certyfikatem kompetencji zawodowych oraz osób zarządzających transportem. Najważniejsza zmiana w tym obszarze dotyczy wyeliminowania z firm transportowych tzw. osób "udzielających swojego certyfikatu CPC" na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Pakiet tych rozporządzeń wprowadza również zaostrzone sankcje administracyjne wobec przedsiębiorców naruszających wspólnotowe regulacje określające szczegółowe zasady wykonywania przewozów drogowych, a w szczególności naruszających przepisy Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (czas prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy i okresy wypoczynku) i Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. (urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym).

NOWE ZASADY ZAPISU AKTYWNOŚCI KIEROWCY W TACHOGRAFIE CYFROWYM

Dodane dnia: 2011-09-01 02:09:47

1 października 2011 r. wejdą w życie nowe zasady rejestracji aktywności kierowcy za pomocą tachografu cyfrowego. Zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przewoźników, którzy od dłuższego czasu zgłaszają organom kontrolnym problem poprawnej rejestracji aktywności kierowcy podczas jazdy w korkach, kolejkach na granicy lub w trakcie oczekiwania na wjazd na prom.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2009 z 16 grudnia 2009 r. wprowadza istotne nowe zasady rejestracji odpoczynku kierowcy poprzez zmianę załacznika IB do Rozporządzenia 3821/85. W rozdziale III pojawią się nowe, kluczowe dla użytkowników tachografów cyfrowych możliwości.

Anulowanie trybu praca

"Wymaganie 038: Jeżeli w czasie 120 sekund od automatycznej zmiany na PRACĘ, wskutek zatrzymania pojazdu nastąpi zmiana czynności na ODPOCZYNEK lub DYSPOZYCYJNOŚĆ, to przyjmuje się, że pierwsza taka zmiana zaistniała w czasie postoju pojazdu (w ten sposób można anulować zmianę na PRACĘ)".

Jeżeli tachograf automatycznie w trakcie postoju przełącza tryb rejestrowanej aktywności na "młotki" - praca (inna niż jazda), kierowca ma możliwość anulowania tej zmiany i poprawnego zarejestrowania odpoczynku lub w razie potrzeby dyspozycyjności. Muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze czas na zmianę takiego trybu to tylko 2 minuty od momentu automatycznego przełączenia się tachografu. Jeśli w tym czasie kierowca przestawi selektor na właściwy tryb, cały okres zostanie zapisany jako odpoczynek lub dyspozycja. Warunek drugi, oczywisty - anulowanie pracy można wykonać tylko podczas postoju pojazdu.

Rejestracja odpoczynku podczas jazdy

Większość kierowców znających zasady obsługi tachografu, doskonale wie, że tachograf nie zarejestruje jazdy wykonywanej krótkotrwałymi podjazdami do połowy obrotu koła. Konieczność przestawienia pojazdu w trakcie odpoczynku lub przerwy, najczęściej kończy się karą. Prawidłowe opisanie stanu faktycznego na wydruku, może uchronić przed finansowymi konsekwencjami. Problemem znacznie częściej dotykającym przewoźników jest rejestrowanie jazdy przez całą minutę, nawet jeśli faktycznie trwała ona tylko 1, 2 lub 3 sekundy. Poniższy zapis Rozporządzenia 1266/2009 zmienia ten stan rzeczy.

"Wymaganie 042: W danej minucie zegarowej, nie traktowanej jako PROWADZENIE zgodnie z poprzednim wymaganiem 041, cała taka minuta liczy się jako jedna czynność, która trwała najdłużej w ciągu tej minuty (lub była późniejsza w przypadku czynności o jednakowym czasie trwania)" - reguła 1 minuty.

Wyjaśnić od razu należy, że zgodnie z Wymaganiem 041 "W danej minucie zegarowej, jeżeli PROWADZENIE jest zarejestrowane jako czynność w minucie bezpośrednio ją poprzedzającej i następującej bezpośrednio po niej, to cała ta minuta liczy się jako PROWADZENIE."

Reguła jednej minuty pozwala od dnia 1 października 2011 r. w nowych tachografach cyfrowych stosować zasadę przeważającej aktywności. Tzn. jeżeli w danej minucie czas jazdy wyniesie od 1do 29 sekund, to tachograf zarejestruje tą minutę jako odpoczynek. Natomiast jeżeli zarówno jazda jak i postój trwać będą równo po 30 sekund, wówczas cała minuta zostanie przypisana do aktywności późniejszej, np. 30 sekund jazdy i 30 sekund postoju - cała minuta rejestrowana jako odpoczynek.

Reasumując, reguła jednej minuty od dawna pożądana, pozwoli zaoszczędzić czas jazdy od kilku do kilkudziesięciu minut w dobie. Problemem jednak może się okazać dostęp dla przewoźników do nowego oprogramowania aktualizującego pierwotne oprogramowania aktualnie używanych tachografów. Nie ulega wątpliwości, że fabrycznie nowe tachografy od dnia 01.10.2011 będą posiadały nowe oprogramowanie uwzględniające zmianę przepisów. Powstaje jednak pytanie czy i jak zaktualizować używane tachografy. Testy nad wprowadzeniem aktualizacji do używanych tachografów trwają. Wiele wskazuje na to, że w tachografach, których oprogramowanie posiada odpowiednie urządzenia peryferyjne, będzie można zainstalować aktualizację uwzględniająca nowe normy prawne . Ostateczne wyniki testów będą znane za kilka tygodni.

KONIEC ŻÓŁTYCH TARCZEK

Dodane dnia: 2011-08-18 13:37:13

15 lipca 2011 r. zakończyły się prace nad zmianą ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.
2 sierpnia 2011 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 168 w dniu 16.08.2011 i zacznie obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia czyli od dnia 31.08.2011.

Uchwalona ustawa wprowadza nowe, rozszerzone zaświadczenie, dokumentujące przerwy w pracy kierowcy. Wprowadzenie nowego wzoru zaświadczenia wynika z potrzeby dostosowania polskiego prawa do unormowań Unii Europejskiej (decyzji Komisji 2009/959 UE z dnia 14 grudnia 2009 r., która określiła nowy wzór zaświadczenia).

Zgodnie ze znowelizowanym art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o czasie pracy kierowców zaświadczenie będzie obowiązany wystawić zatrudniający kierowcę przedsiębiorca, w przypadku gdy kierowca będzie:
- przebywał na zwolnieniu lekarskim,
- przebywał na urlopie wypoczynkowym,
- miał czas wolny od pracy,
- prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR,
- wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,
- pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.

W porównaniu z dotychczas obowiązującym stanem prawnym nowe zaświadczenie będzie wykorzystywane w dodatkowych trzech przypadkach, wymienionych w pkt 3, 5 i 6.

Zmiany wprowadzone w ustawie o transporcie drogowym dotyczące wykazu dokumentów, które kierowca jest obowiązany okazać na żądanie organu kontroli są konsekwencją wprowadzenia zmian w ustawie o czasie pracy kierowców.

Od 31 sierpnia 2011 r. używanie tzw. żółtych tarczek będzie skutkować nałożeniem przez kontrolującego kary wynikającej z taryfikatora ustawy o transporcie drogowym (lp.1.7. "Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty" - 500 zł).
Aktualny wzór zaświadczenia oraz pełny tekst znowelizowanej ustawy można pobrać z naszej strony internetowej http://www.koben.pl/do-pobrania.html

Nowe wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące kontroli przepisów o czasie pracy kierowców.

W związku z brakiem jednolitej interpretacji przepisów o czasie pracy kierowców Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał wytyczne w sprawie postępowania inspektorów transportu drogowego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o okresach prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach kierowców wykonujących przewozy drogowe oraz przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących w przewozach drogowych.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA FORUM TRANSPORU DROGOWEGO

Dodane dnia: 2011-08-16 01:08:11

Dnia 14.07.2011 odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego. W dużej mierze spotkanie to zostało poświęcone kwestii zezwoleń. Poniżej przedstawiamy protokół z tegoż zebrania.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Forum Transportu Drogowego

Warszawa, 14.07.2011 r.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Podsekretarz Stanu w MI Tadeusz Jarmuziewicz
i Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MI Andrzej Bogdanowicz oraz sygnatariusze Forum Transportu Drogowego, zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad przewidywał realizację następujących tematów:

1. Wypracowanie założeń w sprawie podziału zezwoleń zagranicznych i zasad dystrybucji zezwoleń, w związku z ustaleniem nowego kontyngentu zezwoleń rosyjskich na 2011 r., które zostaną przedstawione Ministrowi Infrastruktury.

2. Omówienie spraw bieżących.

3. Zakończenie obrad.

Na wstępie Koordynator FTD wyjaśnił przyczyny zwołania posiedzenia w tak krótkim terminie, który został zaproponowany ze względu na konieczność wypracowania stanowiska środowiska w sprawie zezwoleń rosyjskich, w związku z zapytaniami kierowanymi ze strony przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury.

Ad. 2

A. Reisch zwrócił uwagę na niską frekwencję sygnatariuszy podczas posiedzenia. Według J. Buczka
tą wyjątkową sytuację spowodowały następujące przyczyny: krótki okres czasu, jaki upłynął od chwili zwołania posiedzenia do dnia jego odbycia oraz tematyka (dot. w głównej mierze zezwoleń rosyjskich), którą nie wszystkie stowarzyszenia są zainteresowane. Dlatego też jego zdaniem należy wyraźnie zaznaczyć podczas spotkania z T. Jarmuziewiczem, iż na obradach są obecni właśnie przedstawiciele stowarzyszeń żywo zainteresowanych zezwoleniami i kompetentnych w tej tematyce.

S. Jeneralski zwrócił uwagę na fakt, iż w chwili obecnej osoby nieobecne podczas posiedzenia mają wpływ na podział zezwoleń. Jego zdaniem członkowie Komisji Społecznej, którzy zostali asygnowani przez swoje stowarzyszenia - sygnatariuszy FTD powinni być obecni i brać udział w dyskusji na temat zezwoleń. W opinii zgromadzonych należałoby zasugerować ministrowi, aby powołując nowych członków Komisji Społecznej ds. podziału zezwoleń zagranicznych wziął to pod uwagę.

T. Wilk zauważył, iż obecna Komisja Społeczna formalnie skończyła swoją działalność z dniem
30 czerwca br. Jednak Komisja będzie działała do czasu powołania przez ministra nowej Komisji,
nie dłużej niż przez 3 miesiące (§11
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 r.
w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych, Dz. U. nr 130 poz. 751).

J. Buczek przypomniał, iż kiedyś członkowie Komisji byli wybierani na spotkaniach prezesów stowarzyszeń. Środowisko brało wówczas za nich odpowiedzialność oraz istniała możliwość rozliczenia członków Komisji z udzielonego mandatu w sytuacji, gdy nie byli oni aktywni. Obecnie Komisja Społeczna jest wybierana przez ministra infrastruktury spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia. Dlatego też zdaniem J. Buczka, pomimo iż formalnie komisja jest nazywana społeczną, to w rzeczywistości odpowiedzialność za skutki jej działania ponosi minister a nie środowisko.
W związku z tym wypracowane stanowisko przez sygnatariuszy FTD powinno zostać złożone na ręce ministra w celu jego realizacji, tj. przekazania założeń w sprawie podziału zezwoleń do Komisji, aby
ta z kolei wypracowała zasady odpowiadające przekazanym założeniom.

E. Kamińska chciała, aby wnioskować do ministra o powołanie nowej Komisji Społecznej jeszcze przed dokonaniem podziału dodatkowej puli zezwoleń wynegocjowanych w Kazaniu.

Ad. 1

T. Wilk przekazał zgromadzonym, iż do organizacji polsko-rosyjskiej komisji mieszanej w Kazaniu doszło w wyniku działań podjętych przez przedstawicieli ZMPD podczas kwietniowego posiedzenia polsko-rosyjskiej międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej. Strona polska złożyła podczas lipcowych negocjacji propozycję wymiany 50.000 zezwoleń dwustronnych i 15.000 zezwoleń Kr-3. Rosjanie nie wyrazili na to zgody i chcieli wymiany tylko 30.000 zezwoleń (w tym 1.500 zezwoleń
kr-3). Ostatecznie wynegocjowano 27.500 zezwoleń ogólnych i 2.500 zezwoleń kr-3.

Zdaniem J. Buczka dodatkową pulę zezwoleń należy podzielić wg następującej zasady: 35% zezwoleń na przyznanie rekompensat, 35% zezwoleń dla firm, które mają naliczone limity oraz pozostałe 30% zezwoleń na zezwolenia "S".

J. Buczek poinformował także, iż podczas ostatniego posiedzenia ITF w Paryżu polska delegacja wniosła zastrzeżenia co do funkcjonowania systemu EKMT oraz poinformowała, iż rozważana jest możliwość zawieszenia systemu EKMT w naszym kraju na 2012 r. W związku z tym oraz mając
na uwadze wyznaczony termin na dzień 15.07.2011r. na ostateczne podjęcie decyzji w tej sprawie przez stronę polską, sygnatariusze muszą w trakcie trwającego posiedzenia FTD określić jasne stanowisko środowiska w sprawie zawieszenia systemu EKMT.

Na spotkanie przybył Tadeusz Jarmuziewicz oraz Andrzej Bogdanowicz. D. Woźny podziękował przybyłym gościom w imieniu środowiska za wynegocjowanie dodatkowej puli zezwoleń. Według
T. Jarmuziewicza efekt końcowy był wynikiem przede wszystkim wyjątkowo odpowiedzialnej postawy przedstawicieli środowiska podczas prowadzonych negocjacji.

T. Jarmuziewicz zwrócił się do członków Komisji Społecznej o utworzenie w ramach puli zezwoleń "S" małej rezerwy strategicznej, która mogłaby być uruchamiana w sytuacjach awaryjnych.

J. Jakoniuk prosił o wyjaśnienie na jakich zasadach i komu zostało wydane ok. 150 zezwoleń Rosja Kr-3 pozostających w dyspozycji Dyrektora Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD.

T. Jarmuziewicz stwierdził, iż minister tylko powołuje Komisję spośród kandydatów zgłaszanych przez środowisko. W jego opinii im bardziej kandydaci są nastawieni do siebie antagonistycznie tym lepiej. Niezależność Komisji zostanie zachowana, jeśli minister nie będzie ingerował w jej działalność.

W sprawie wypracowania założeń podziału zezwoleń A. Bogdanowicz uznał, iż należy dokonać bardziej rozważnego podziału zezwoleń niż było to do tej pory. Jego zdaniem przyznanie przez Komisję 10% zezwoleń na tzw. "S" było zbyt małą ilością.

J. Buczek poinformował, iż rozmowy w sprawie ustalenia kontyngentu zezwoleń na 2012 r. zostały zaplanowane w Polsce na październik. Odnosząc się do rozmów prowadzonych w Kazaniu dot. określenia definicji co to jest kraj trzeci, przekazał on zgromadzonym, iż Rosjanie przedstawili w trakcie negocjacji przykłady rażącego naciągania prawa przez nasze firmy. Próbowali wymusić na stronie polskiej zaakceptowanie opracowanego przez nich dokumentu, zawierającego szereg informacji
o ładunku, który miałby być potwierdzany w terminalu transportowym przez funkcjonariusza celnego. Omawianie tej problematyki będzie kontynuowane podczas październikowej komisji mieszanej.

A. Bogdanowicz poinformował o propozycji Rosjan dotyczącej funkcjonowania systemu EKMT. Chcieliby oni, aby:

1. określić kontyngent dla strony rosyjskiej:

- na rok 2012 w wysokości nie mniej niż 600 zezwoleń bazowych,

- na rok 2013 w wysokości nie mniej niż 700 zezwoleń bazowych,

- na rok 2014 w wysokości nie mniej niż 800 zezwoleń bazowych,

- na rok 2015 w wysokości nie mniej niż 1000 zezwoleń bazowych;

2. odstąpić od istniejących ograniczeń wykorzystywania zezwoleń EKMT na terytorium państw stron, z jednoczesną zamianą ich na zasadę: podczas wykonywania przewozu ładunków na podstawie wielostronnego zezwolenia EKMT, liczba ładownych jazd do i z określonego państwa - członka EKMT, z wyłączeniem kraju rejestracji, nie może przewyższać 50% łącznej liczby wykonywanych na podstawie tego zezwolenia jazd ładownych,

3. przy zachowaniu łącznego bazowego kontyngentu zezwoleń wszystkich państw członkowskich
w EKMT na poziomie 6 090 szt.

A. Bogdanowicz wyjaśnił, iż zwiększenie ilości zezwoleń bazowych dla Rosjan miałoby nastąpić przez przekazanie im zezwoleń EKMT niewykorzystywanych przez inne państwa.

W związku z tym, iż nie wyrażono zgody na zwiększenie ilości zezwoleń bazowych dla strony rosyjskiej, to Rosjanie podczas ostatniego posiedzenia ITF poinformowali, iż utrzymują w dalszym ciągu ograniczenie w ilości 67 zezwoleń bazowych oraz wprowadzają powyższą zasadę dot. możliwości wykonania tylko 50% jazd ładownych na jednym zezwoleniu EKMT do Federacji Rosyjskiej.

T. Wilk poinformował, iż w związku z pojawiającymi się niejasnościami, Rosjanie mieli przedstawić oficjalną interpretację tego zapisu, jednak tego nie uczynili. Z rozmów kuluarowych wynikało,
iż po wykonaniu jazdy ładownej do Rosji należy wykonać następną jazdę ładowną do innego kraju,
żeby po raz kolejny można było wjechać z ładunkiem na terytorium FR.

J. Buczek stwierdził, iż Rosjanie planują swoje działania na wiele lat do przodu. Z podejmowanych kroków wynika, że zamierzają znacząco ograniczyć działalność zagranicznych firm transportowych
na swoim terytorium. Wprowadzanie kolejnych ograniczeń jest początkiem wojny o rynek rosyjski. Strona polska traci powoli argumenty w tej walce (np. nieszczelne przejście w Budzisku).

W opinii J. Jakoniuka propozycja Rosjan jest nie do przyjęcia i należy w związku z tym wystąpić
z systemu EKMT.

A. Bogdanowicz poinformował, iż na prośbę strony polskiej przedłużono termin na udzielenie odpowiedzi do ITF w sprawie zawieszenia systemu EKMT w Polsce w 2012 r. do dnia 25 lipca.

Zdaniem L. Pieńkowskiego wyjście z systemu EKMT przez Polskę jest niedopuszczalne. Zwrócił uwagę, iż tym posunięciem zostanie zamknięty dla polskich firm transportowych rynek włoski. O takiej sytuacji mówił także A. Kamiński. Również W. Jaszczur był przeciwny wypowiedzeniu systemu.

Mając na uwadze powyższe wypowiedzi, sygnatariusze FTD uznali, iż system EKMT nie powinien zostać zawieszony oraz opowiedzieli się za zaakceptowaniem przez stronę polską kwot bazowych ujętych w Tabeli 2. Proposal on Basic Quota Allocation for 2012, stanowiącej załącznik do dokumentu ITF/TMB/TR(2011)10, który był przedmiotem dyskusji na ostatnim posiedzeniu Grupy ds. transportu ITF w dniach 23-24 czerwca br. w Paryżu (tj. 270 zezwoleń EKMT w 2012 r. dla Polski oraz
67 zezwoleń dla Federacji Rosyjskiej).

Mając na uwadze wyniki negocjacji z Federacja Rosyjską w zakresie zwiększenia kontyngentu na rok 2011, sygnatariusze FTD dyskutowali na temat podziału dodatkowej puli zezwoleń.

Według L. Pieńkowskiego pozostałe w dyspozycji strony polskiej zezwolenia Kr-3 (1.700 do tej pory nieprzydzielonych oraz 2.500 z puli dodatkowej) powinny zostać podzielone w następujący sposób:
900 szt. na rekompensaty, 900 szt. na zwiększenie limitów, pozostałe zezwolenia powinny być dostępne
w ramach "S". zaproponował on także, aby firmy które nie posiadają co najmniej rocznego stażu,
nie były brane pod uwagę przy podziale przedmiotowych zezwoleń.

S. Kostjan uznał iż przedstawiony podział uwzględnia interesy wszystkich grup przewoźników. Zaproponował on, aby 1000 zezwoleń przyznać na rekompensaty, 1000 zezwoleń na zwiększenie limitów, a 2200 zezwoleń na zwiększenie puli zezwoleń "S".

Zdaniem E. Kamińskiej w pierwszej kolejności powinna zostać przyznana w pełnej wysokości rekompensata.

Zdaniem W. Jaszczura zezwolenia Kr-3 powinny zostać przyznane jako rekompensata dla środowiska. Powinna zostać utworzona także rezerwa do dyspozycji Dyrektora BdsTM, z której byłyby przyznawane zezwolenia w szczególnych przypadkach. Nie powinny natomiast być one przeznaczone na wolny rynek.

Podsumowując dyskusję D. Woźny przekazał ministrowi następujące stanowisko FTD w sprawie podziału zezwoleń Kr-3. Według środowiska podział dodatkowo wynegocjowanej puli zezwoleń rosyjskich oraz pozostałych zezwoleń z kontyngentu podstawowego, powinien zostać dokonany według poniższych zasad:

- 25% zezwoleń na przyznanie rekompensat dla przedsiębiorców, którym zostały przyznane
na 2011 r. mniejsze limity zezwoleń jednorazowych, w związku z uzyskaniem przez nich zezwoleń EKMT,

- 25% zezwoleń na zwiększenie limitów dla przedsiębiorców, którzy posiadają limity podstawowe,

- 50% zezwoleń na zezwolenia "S".

W sprawie zezwoleń ogólnych uznano, iż powinny zostać one podzielone wg następujących zasad:

- 15.000 zezwoleń na zwiększenie limitów podstawowych,

- 12.500 zezwoleń na pulę zezwoleń "S".

Jednocześnie postulowano, iż zezwolenia na podania powinny zostać przyznane przedsiębiorcom, których staż w branży transportowej wynosi co najmniej jeden rok.

T. Jarmuziewicz po wysłuchaniu sygnatariuszy FTD stwierdził, iż wystąpi z pismem do Przewodniczącego Komisji Społecznej z prośbą o przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem przez Komisję. J. Buczek zauważył wówczas, iż właśnie taka konsultacja odbywa się w trakcie tego posiedzenia. Podkreślił on także, iż wszystkie stowarzyszenia, których przedstawiciele zasiadają
w Komisji Społecznej ds. Podziału Zezwoleń Zagranicznych, są jednocześnie sygnatariuszami Forum
i otrzymały one zaproszenia do udziału w tym spotkaniu. Prezes ZMPD zwrócił się do
T. Jarmuziewicza, aby uwzględnił on głos środowiska zainteresowanego problemem zezwoleń, którego przedstawiciele są obecni właśnie na tym posiedzeniu.

Ad. 2 c.d.

A. Bogdanowicz przekazał informacje na temat stanu prawnego dot. funkcjonowania Komisji Społecznej. Zgodnie z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym z 03.12.2010 r.
(Dz.U. z 2010 r. nr 249 poz. 1656) Komisja Społeczna w obecnym składzie funkcjonuje do końca okresu na jaki została powołana. Przepisy wykonawcze skomplikowały ten stan rzeczy wprowadzając nowe zasady działalności organizacyjno-technicznej Komisji (rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 17.06.2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych Dz. U.
nr 130 poz. 751). W związku ze zmianą podstawy prawnej, minister będzie musiał wydać nową decyzję o powołaniu Komisji, co w praktyce nie oznacza jednak, że obecny skład Komisji zostanie odwołany.

M. Szczepankowski i A. Kamiński zwrócili uwagę na fakt, iż w Komisji zasiadają osoby, które
nie reprezentują grupy swojego środowiska funkcjonującej na rynku rosyjskim oraz osoby, które
nie mają żadnego doświadczenia w przewozach do FR.

J. Buczek prosił ministra o wyjaśnienie, jak to możliwe że obecna Komisja działa w taki sposób, że środowisko zainteresowane funkcjonowaniem tego systemu ma wiele uwag co do jej działalności.

M. Zdrodowska wnosiła o to, aby istniała możliwość odwołania członka Komisji, w przypadku gdyby nie spełniał on oczekiwań środowiska.

D. Woźny sugerował także, aby przy wyborze członków Komisji, spośród kandydatów zgłaszanych przez stowarzyszenia, minister brał pod uwagę opinię Forum Transportu Drogowego, co może pozwolić na dokonanie trafniejszego wyboru. W jego odczuciu istnieje uzasadniony powód do tego, aby dokonać wyboru nowego składu Komisji Społecznej.

J. Buczek przekazał T. Jarmuziewiczowi informację o podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Ogólne Delegatów ZMPD popierającej zniesienie ograniczeń we wwozie do Polski paliwa przewożonego
w zbiornikach pojazdów użytkowych. W związku z tym, iż ZMPD jest organizacją zrzeszającą wszystkim przewoźników wykonujących jazdy na wschód, powyższą uchwałę należy uznać jako głos całego środowiska wykonującego usługi transportowe na tym kierunku.

J. Buczek mówiąc o wprowadzonym systemie via Toll zwrócił uwagę na fakt, iż są odcinki krajowych szlaków drogowych administrowane przez prywatnych koncesjonariuszy, którzy stosują bardzo wysokie stawki opłat. Jego zdaniem, uwolnienie możliwości obciążania użytkowników dróg (zarządzanych przez koncesjonariuszy) stawkami opłat niepodlegającymi żadnej kontroli, nie jest w porządku w stosunku
do środowiska. Jednocześnie mając na uwadze wypowiedzi przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, iż funkcjonariusze ITD będą karali przewoźników, którzy będą próbowali ominąć takie odcinki dróg, J. Buczek zwrócił się do ministra z prośbą o pomoc w zmianie nastawienia Inspekcji. Muszą zostać zdjęte ograniczenia, które nie pozwalają korzystać z dróg alternatywnych oraz wymuszające jednocześnie przejazd płatnym odcinkiem autostrady.

Zwrócono także uwagę na problem pozycji nr 2 na fakturze (dot. dopisania poniesionych kosztów
za przejazd płatnymi odcinkami dróg).

Po opuszczeniu obrad przez T. Jarmuziewicza oraz A. Bogdanowicza kontynuowano w dalszym ciągu dyskusję na temat funkcjonowania Komisji Społecznej. Rozważano możliwość skierowania do
T. Jarmuziewicza pisma w sprawie powołania nowej Komisji spośród osób rekomendowanych przez FTD. S. Jeneralski zaproponował zorganizowanie spotkania roboczego z A. Bogdanowiczem, na którym można byłoby przedyskutować regulamin Forum wyłaniania kandydatów na członków Komisji Społecznej (np. FTD spośród kandydatów zgłaszanych przez wszystkie stowarzyszenia rekomendowałoby 10 osób spośród których minister powoływałby 7 członków Komisji). W związku
z propozycją opracowania przedmiotowego regulaminu postanowiono na razie nie kierować pisma
do MI w sprawie powołania nowego składu Komisji. Zgromadzeni postanowili także zaprosić inne organizacje, które nie są obecnie sygnatariuszami Forum, do przystąpienia do FTD lub do udziału
co najmniej w posiedzeniu, na którym byliby wyłaniani kandydaci do Komisji. Zgromadzeni uznali,
iż powyższy sposób wyłaniania Komisji Społecznej w sposób znaczący umocniłby pozycję Forum.

Stwierdzono także, iż w dalszym ciągu istnieje potrzeba uzgadniania wspólnego stanowiska. Zauważono, iż formuła FTD zmieniała się w czasie i należy dążyć do tego, aby zwiększyć zaangażowanie i aktywność sygnatariuszy. W opinii A. Reischa, w tym celu należałoby budować tematykę następnych spotkań w taki sposób, aby była ona bardziej różnorodna i aby każdy w porządku obrad mógł znaleźć problemy jego interesujące. Stwierdził on także, że aby FTD było uważane za głos opiniotwórczy i reprezentację środowiska, to musi skupiać w swoich szeregach większość.

J. Buczek zaproponował, aby raz na jakiś czas organizować posiedzenia (seminaria) FTD poza siedzibą ZMPD. Zadeklarował on, iż ZMPD może pokryć koszty związane z organizacją seminarium (koszt wynajęcia sali oraz koszty związane z prowadzeniem seminarium). Pozostałe koszty uczestnictwa swoich przedstawicieli pokrywałyby poszczególne stowarzyszenia. Zasugerował on także, iż organizacją takich spotkań mogłyby się zająć poszczególne stowarzyszenia na terenie, których odbywałoby się seminarium. Ustalono, iż pierwsze takie spotkanie mogłoby się odbyć po październikowych wyborach.

J. Jakoniuk zaproponował, aby następne posiedzenie Forum było poświęcone tematowi "Budowanie wizerunku a Inspekcja Transportu Drogowego". Zwrócił on uwagę na wypowiedź rzecznika ITD zaprezentowaną w mediach, z której wynikało, iż polski kierowca to bandyta na drodze, że podczas kontroli stwierdzono w co drugim samochodzie ingerencję w zapisy tachografu cyfrowego. J. Jakoniuk stwierdził, iż takie wypowiedzi są uwłaczające dla branży. W opinii S. Kostjana, w świetle pojawiających się informacji opluwających kierowców, jest zbyt mało wypowiedzi biorących ich
w obronę.

A. Kamiński poinformował sygnatariuszy FTD, iż od dnia 1 lipca nie ma już obowiązku składania
w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego zaświadczeń o niekaralności. Wystarczy, w sytuacjach
w których jest to wymagane, złożyć oświadczenie (druk R6). D. Woźny przypomniał, iż składanie oświadczeń zamiast zaświadczeń umożliwiły zapisy ustawy z dnia 25.03.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 106 poz.622).

E. Kamińska przekazała informacje na temat zorganizowania terminalu na przejściu granicznym Krasna Gorka należącego do komercyjnej firmy Alfa Trans. Każdy pojazd, który jedzie w konwoju celnym przez Białoruś jest kierowany tylko na to przejście i zmuszany do wjazdu na ten terminal.
Za przeprowadzenie odprawy (niezależnie od czasu jej trwania) pobierane są opłaty w kwocie 6.180 rubli. Zwróciła się ona o podjęcie interwencji w przedmiotowej sprawie w celu zaprzestania takich praktyk przez stronę rosyjską, które są sprzeczne z Konwencją TIR.

Ad. 3

W związku z przeprowadzoną dyskusją na temat działalności FTD oraz budowania tematyki kolejnych posiedzeń, J. Buczek zaapelował o zgłaszanie zagadnień, którymi powinno zająć się Forum
w najbliższym czasie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Koordynator

Forum Transportu Drogowego

Dionizy Woźny

Polska - Rosja: podział zezwoleń dodatkowych

Dodane dnia: 2011-08-09 15:03:04

Przedstawiamy poniżej komunikat Biura ds. transportu międzynarodowego GITD z dnia 9 sierpnia.

Komisja Społeczna ds. podziału zezwoleń zagranicznych w dniach 25.07.2011 r. oraz 08.08.2011 r. ustaliła kryteria wydawania zezwoleń Rosja ogólne "D".

Wydawanie zezwoleń odbywało się będzie według następujących zasad:

Prawo do poboru zezwoleń będą mieli przedsiębiorcy, którzy wykorzystali limit zezwoleń przyznanych na rok 2011 proporcjonalnie do upływu roku.


Dla przewoźników posiadających do 4 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 4 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 15 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę.


Pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach dodatkowych limitów.
Zezwolenia wydawane według ww. kryteriów nie będą stanowiły podstawy do naliczenia limitów podstawowych w roku następnym.

Liczba zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może być wstrzymane.

Komisja postanowiła, iż zezwolenia Rosja ogólne, Rosja kr-3 oraz Białoruś ogólne w ramach limitów dodatkowych będą mogli pobierać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie mtd rzeczy powyżej jednego roku (licząc od daty odebrania licencji). Zasada ta będzie obowiązywała od 1 sierpnia 2011 r. i będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy odbiorą licencję po dniu 31 lipca 2011 r.

Źródło: www.zmpd.pl

NOWA DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ODPOCZYNKU KIEROWCÓW

Dodane dnia: 2011-08-01 01:08:21

Decyzja KE nr 3759 - min. 7 godzin okresu odpoczynku

Komisja Europejska wydała długo oczekiwaną Decyzję wykonawczą z dnia 07.06.2011 Nr 3759 w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006.

O co tu chodzi?
Podczas kontroli ITD i inne służby nakładały dotkliwe kary za czas jazdy dziennej sumowany nawet z kilku dni w momencie, kiedy żaden z dni nie był oddzielony odpoczynkiem co najmniej 9-cio godzinnym. Do tego nakładana była kara za skrócenie odpoczynku. Decyzja KE mówi, że jeżeli odpoczynku pomiędzy dwoma dniami jest co najmniej 7 godzin to kontrolujący nałoży karę jedynie za skrócenie odpoczynku i zakończy liczenie czasu jazdy dziennej. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie biorąc pod uwagę wysokości kar jakie były nakładane za powyższe wykroczenie.
Jako przykład można podać odpoczynek dobowy trwający 8h i 55 min oddzielający dwa dni, w których kierowca wykorzystał po 10 godzin jazdy. Kara bez powyższej decyzji to 100 zł za skrócenie odpoczynku i 1950 zł za czas jazdy dziennej 20h. Uwzględniając decyzję, o której mowa kara kończy się na 100 zł za skrócenie odpoczynku o 5 min.

TERMIN WYMIANY PRAWA JAZDY

Dodane dnia: 2011-08-01 01:08:20

Przypominamy, że do 10 września br. prawo jazdy muszą wymienić kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat C pomiędzy 1 stycznia 1981 a 31 grudnia 1995 lub kat D pomiędzy 1 stycznia 1991 a 31 grudnia 2000. Aby wymienić prawo jazdy należy ukończyć szkolenie okresowe oraz odwiedzić lekarza i psychologa.

WIĘCEJ ZEZWOLEŃ NA ROSJĘ

Dodane dnia: 2011-07-15 08:07:43

Na ostatnim posiedzeniu Polsko - Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. przewozów międzynarodowych, które odbyło się w dniach 7 - 8 lipca w Kazaniu, zwiększono kontyngent zezwoleń o 30 tysięcy. Warto przypomnieć, że to spotkanie było wynikiem licznych starań ZMPD, m.in. wprowadzenia tej sprawy pod obrady Polsko - Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, która odbyła się w Krakowie w kwietniu br.

Pierwsza transza dodatkowych zezwoleń dotrze do Polski pod koniec lipca, kolejne do końca sierpnia, ale już 14 lipca zebrało się Forum Transportu Drogowego, aby wstępnie ustalić założenia podziału tych - tak bardzo oczekiwanych przez liczną grupę przewoźników - dokumentów.

Efektem gorącej dyskusji, w której zaprezentowano wiele poglądów na tę sprawę, było przyjęcie stanowiska, aby zasugerować społecznej komisji ds. zezwoleń, następujący podział zezwoleń rosyjskich:
- przeznaczyć 50 proc. dodatkowej puli na wyrównanie limitów zezwoleń EKMT i zezwoleń rosyjskich jednorazowych
- kolejne 50 proc. przeznaczyć na zezwolenia "S".

Rozmawiano także o działalności społecznej komisji ds. podziału zezwoleń, funkcjonującej obecnie już nie przy zlikwidowanym BOTM, ale przy Biurze ds. Transportu Międzynarodowego, które znalazło się w strukturach GITD. Obecna komisja formalnie zakończyła działalność 30 czerwca, ale zobowiązana jest do dalszego funkcjonowania do chwili powołania nowego jej składu.

Forum zajęło się również sprawą zezwoleń EKMT. Znane są już chyba powszechnie próby strony rosyjskiej, prezentowane na posiedzeniach ITF w Paryżu, zmierzające do ograniczenia ich liczby dla polskich przewoźników. Po dyskusji sformułowano wniosek, aby dążyć do utrzymania puli tych zezwoleń na poziomie przewidzianym kontyngentem na rok 2012.

SYTUACJA NA GRANICACH

Dodane dnia: 2011-07-15 08:07:03

Poniżej mają Państwo link do strony z informacją o sytuacji na granicach Polski z państwami ościennymi: czas oczekiwania na wyjazd oraz wjazd do naszego kraju.

http://branza.zmpd.pl/komunikaty_z_menu.php?menu_id=4&kat_id=

UTRUDNIENIA NA DROGACH W POLSCE I EUROPIE

Dodane dnia: 2011-07-13 03:07:12

Poniżej znajdą państwo linki do stron z informacjami o utrudnieniach na drogach w Polsce i w innych krajach Europy: objazdy, utrudnienia i remonty dróg.

Polska: http://etransport.pl/drogi

Europa: http://www.gddkia.gov.pl/17/utrudnienia---inne-panstwa

ZMIANY W PRAWIE TRANSPORTOWYM

Dodane dnia: 2011-07-06 02:07:25

Już od sierpnia wchodzą w życie zmiany w prawie transportowym.

Poniżej przedstawiamy informacje odnośnie czekających nas zmian.

ROZPORZĄDZENIE 1071/2009 WE

"od 04.12.2011 roku podstawową sankcją za przekroczenia będzie cofnięcie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych bez którego wykonywanie transportu nie będzie możliwe. Ustawodawca określił w pkt.9) że warunkiem posiadania CKZ jest spełnienie wymogu "dobrej reputacji", co oznacza że:
"nie może być skazany za poważne przestępstwa nie mogą na nim ciążyć sankcje za poważne naruszenie w szczególności przepisów wspólnotowych w dziedzinie transportu drogowego".

W art 4.2 b rozporządzenia 1071/2009 WE określono, że posiadacz CKZ odpowiada za prowadzenie dokumentacji w zakresie: utrzymania i konserwacji pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawowa księgowość, przydzielanie ładunków lub usług, sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem

Co to znaczy?

Zakres odpowiedzialności posiadacza CZK jest bardzo obszerny i wręcz nie możliwy do monitorowania. Szczególnie niebezpieczny dla posiadacza CKZ jest zapis o odpowiedzialności w zakresie "sprawdzania procedur związanych z bezpieczeństwem", ponieważ pod tę kategorię można "podpiąć" bardzo wiele uregulowań prawnych związanych z bezpieczeństwem transportu drogowego, takich jak:

a) naruszenia wynikające z rozporządzenia 561/2006 WE i rozporządzenia 3821/85 WE,
b) orzeczenia lekarskie i zaświadczenia lekarskie,
c) orzeczenia psychologiczne,
d) ADR,
e) UDT,
f) oceny ryzyka zawodowego,
g) BHP.

Rozporządzenia unijne wprowadzają nowe przepisy i zmieniają gruntowanie dotychczasowe przepisy prawa transportowego dotyczące:

- warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
- zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie,
- poszerzenia zakresu odpowiedzialność zarządzającego transportem i przedsiębiorcy oraz ograniczenie ich uprawnień,
- warunków cofnięcia/zawieszenia zezwolenia/licencji,
- wymogów dobrej reputacji przedsiębiorcy i zarządzającego transportem,
- przyczyn uznania zarządzającego transportem za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi,
- Certyfikatu Kompetencji Zawodowej,
- siedziby przedsiębiorstwa,
- bazy eksploatacyjnej przedsiębiorstwa,
- zdolności finansowej firmy (rygorystyczne ograniczenie dopuszczalnych formy zabezpieczenia firmy),
- terminy dotyczące zgłaszania zmian danych do zezwolenia/licencji,
- sankcje.

STAWKI OPŁAT NA ODCINKU A2 KONIN-STRYKÓW

Dodane dnia: 2011-07-05 03:07:42

Od 1 lipca br. Kierowcy pojazdów i zespołów pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony posiadających mniej niż 10 miejsc korzystający z odcinka autostrady A2 Konin-Stryków są objęci manualnym systemem poboru opłat. Poniżej przedstawiamy aktualne stawki obowiązujące na fragmencie drogi.

Stawki opłat i sposoby płatności

Opłata za przejazd jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz od liczby przejechanych kilometrów. Przy wjeździe na odcinek autostrady objęty MSPO, kierowca pobiera bilet na podstawie którego dokona opłaty w miejscu poboru opłat, opuszczając ten odcinek. Opłata nie zależy od liczby osi pojazdu lub zespołów pojazdów, nie jest także uzależniona od tego, czy pojazd jest wyposażony w koła bliźniacze.

Stawki opłat wyniosą:

- Motocykle - 0,10 zł/km

- Pozostałe pojazdy lub zespołu pojazdów o DMC < 3,5 t (samochody osobowe, dostawcze, mikrobusy) - 0,20 z/km

Opłat można dokonywać kartami bankowymi, oraz gotówką. Opłaty przyjmowane są w złotych polskich (bilon i banknoty) oraz w euro (tylko banknoty). Reszta zawsze wydawana jest w złotych.

Opłaty za przejazd poszczególnymi odcinkami

Opłaty dla kierowców motocykli (zł)

Żdżary

Koło

Dąbie

Wartkowice

Emilia

Piątek

Koło

2,40

Dąbie

4,07

1,67

Wartkowice

5,89

3,49

1,82

Emilia

8,26

5,86

4,19

2,37

Piątek

8,77

6,38

4,70

2,88

0,51

Stryków PPO

9,90

7,50

5,83

4,01

1,64

1,13

Opłaty dla kierowców pozostałych pojazdów o DMC < 3,5t (zł)

Żdżary

Koło

Dąbie

Wartkowice

Emilia

Piątek

Koło

4,80

Dąbie

8,14

3,34

Wartkowice

11,79

6,99

3,64

Emilia

16,52

11,72

8,38

4,73

Piątek

17,55

12,75

9,41

5,76

1,03

Stryków PPO

19,81

15,01

11,67

8,02

3,29

2,26

ZAKAZ RUCHU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W EUROPIE

Dodane dnia: 2011-06-27 08:06:01

Poniżej znajduje się link do strony z informacją o zakazie ruchu w wybranych krajach Europy w najbliższym czasie.

http://etransport.pl/zakaz_ruchu

Należy pamiętać, że okres wakacyjny już się rozpoczął i zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w jeździe samochodami ciężarowymi. Oto wykaz tych zakazów:

Polska:
każdy piątek - zakaz jazdy w godzinach 18:00 - 22:00
każda sobota - zakaz jazdy w godzinach 08:00 - 14:00
każda niedziela - zakaz jazdy w godzinach 08:00 - 22:00

Austria:
każda sobota - zakaz jazdy w godzinach 15:00 - 24:00
każda niedziela - zakaz jazdy w godzinach 00:00 - 22:00

Chorwacja:
każda sobota - zakaz jazdy w godzinach 04:00 - 23:00
każda niedziela - zakaz jazdy w godzinach 12:00 - 23:00

Czechy:
każda niedziela - zakaz jazdy w godzinach 13:00 - 22:00

Francja:
każda sobota - zakaz jazdy w godzinach 22:00 - 00:00
każda niedziela - zakaz jazdy w godzinach 00:00 - 22:00

Niemcy:
każda niedziela - zakaz jazdy w godzinach 00:00 - 22:00

Słowacja:
każda niedziela - zakaz jazdy w godzinach 00:00 - 22:00

Słowenia:
każda niedziela - zakaz jazdy w godzinach 08:00 - 21:00

Szwajcaria:
każda niedziela - zakaz jazdy w godzinach 00:00 - 24:00

Węgry:
każda sobota - zakaz jazdy w godzinach 22:00 - 00:00
każda niedziela - zakaz jazdy w godzinach 00:00 - 22:00

Włochy:
każda niedziela - zakaz jazdy w godzinach 07:00 - 24:00

NOWE STAWKI ZA PRZEJAZD AUTOSTRADAMI

Dodane dnia: 2011-06-21 15:06:28

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło nowe stawki za przejazdy autostradami pozostającymi w zarządzie GDDKiA. Opłaty będą różne dla samochodów osobowych i motocykli. Ustawa wejdzie w życie 30 czerwca 2011 roku.

Na autostradach zarządzanych przez GDDKiA opłata za przejazd motocyklem wyniesie 10 zł za 100 km, natomiast za przejazd samochodem osobowym 20 zł za 100 km.

Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza 570 km autostrad w Polsce. Pozostałe 300 km jest w rękach prywatnych koncesjonariuszy.

Podane przez MI stawki są niższe niż na odcinkach nie zarządzanych przez GDDKiA. Np. stawka za przejazd Autostradą Wielkopolską wynosi 29 zł za 100 km. Autostrada A4 zarządzana przez Stalexport została wyceniona na 26 zł za 100 km.

OD 1 LIPCA W POJEŹDZIE CIĘŻAROWYM MUSI BYĆ URZĄDZENIE viaTOLL

Dodane dnia: 2011-06-21 09:06:45

Od 1 lipca w każdym pojeździe poruszającym się po drogach objętych elektronicznym systemem poboru opłat, a zobowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie z dróg, musi być zamontowane urządzenie viaBOX, na które dokonano przedpłaty. Brak urządzenia i przedpłaty będą karane.

Przypominamy: urządzenia viaBOX są dostępne w punktach obsługi i punktach dystrybucji viaTOLL. Kaucja za wydanie urządzenia wynosi 120 zł, minimalna wymagana przedpłata również 120 zł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie viaTOLL

DODATKOWE OPŁATY DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH POWYŻEJ 3,5 t

Dodane dnia: 2011-06-08 10:06:37

Właściciele samochodów ciężarowych o ładowności ponad 3,5 tony będą musieli uiszczać specjalne opłaty dodatkowe, uwzględniające koszty zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu. Mają one jednak charakter fakultatywny i uwzględniają różne wyłączenia.

Parlament Europejski przyjął dziś dyrektywę w sprawie tych opłat. Przychody uzyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na rozwój nowoczesnych i przyjaznych środowisku systemów transportowych w poszczególnych krajach.

Według szacunków ekspertów, średnie koszty związane z wprowadzeniem tych opłat nie powinny przekraczać od 3 do 4 eurocentów za pojazd na kilometr. Państwa członkowskie mogą wystąpić do Komisji Europejskiej o zwolnienie z opłat pojazdów o ładowności do 12 ton, ale będą musiały taką decyzję właściwie uzasadnić.


Państwa członkowskie będą mogły określać wykorzystanie przychodów uzyskanych z opłat, lecz co najmniej 15 proc. wpływów powinno trafić na wsparcie finansowe projektów transeuropejskich sieci drogowych. Pozostała część środków ma posłużyć do "optymalizacji i zwiększania zrównoważonego charakteru transportu" - stwierdzono w uzasadnieniu dyrektywy. Co cztery lata państwa członkowskie, które pobierają opłatę, będą sporządzać sprawozdanie i przekazywać je Komisji, która udostępni je pozostałym państwom członkowskim.

Z opłat za zanieczyszczenie powietrza będą zwalniane samochody ciężarowe spełniające określone normy EURO oraz poruszające się po drogach poza godzinami szczytu. Do 1 stycznia 2014 roku zwolnienie obejmuje pojazdy spełniające normę EURO V, a do 1 stycznia 2018 roku - pojazdy spełniające normę EURO VI. W wyjątkowych przypadkach dotyczących infrastruktury w regionach górskich do opłat drogowych może zostać doliczona dopłata (do 25 proc.), która obejmie najbardziej zanieczyszczające pojazdy (o klasie emisji EURO: 0, I lub II), a od roku 2015 - także EURO III.

Opłaty będą mogły być różnicowane. W okresach dużego natężenia ruchu, nie przekraczających pięciu godzin w ciągu doby, można będzie pobierać opłaty podwyższone do 175 proc. maksymalnego poziomu. Zróżnicowanie opłat powinno być neutralne pod względem wpływów, co oznacza, że na tym samym odcinku drogi w godzinach poza szczytem stawki opłat będą odpowiednio niższe.

Państwo członkowskie, które wprowadzi zróżnicowanie opłat będzie powiadamiać o tym KE, a ta w oparciu o dostarczone informacje będzie publikować wykaz okresów, w których stosowane jest zróżnicowanie, i odpowiednich stawek.

Źródło:http://www.wnp.pl

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA viaTOLL NA MAPIE

Dodane dnia: 2011-06-08 10:06:26

Na stronie www.info-myto.pl (zakładka "Jak płacić" - "Gdzie nabyć viaBOX") zamieszczono pełną listę punktów viaTOLL. Każdy z nich zawiera szczegółowy adres oraz wskazanie lokalizacji na mapie Google.
Łącznie na terenie kraju uruchomione zostaną 223 punkty viaTOLL. 16 z nich będzie pełnić rolę punktów obsługi klienta dedykowanych klientom dużym. Natomiast 207 punktów dystrybucji viaTOLL będzie obsługiwać klientów mniejszych. Punkty te położone będą na stacjach paliw PKN Orlen, BP i Lotos oraz przy granicach.

NA BIAŁORUSI PALIWO PŁATNE TYLKO W DOLARACH LUB EURO

Dodane dnia: 2011-06-03 12:06:24

Jak podaje RMF FM władze na Białorusi zdecydowały, że cudzoziemcy za paliwo na stacjach benzynowych będą mogli płacić jedynie w dolarach lub euro. Ta decyzja wynika z tego, że ostatnio nasi sąsiedzi znacząco obniżyli wartość narodowej waluty wobec dolara, a białoruska gospodarka bardzo potrzebuje zachodnich walut.
Niepewność potęguje duża częstotliwość zmian cen paliw. Ostatnia podwyżka cen o 20% spowodowała, że Białorusini wykupują paliwo, bojąc się kolejnej podwyżki. Niektórzy kierowcy podają informacje, że zostały wprowadzone limity tankowania do 50 l.
Teraz wszystko zależy od tego, ile białoruskie paliwo będzie kosztowało zagranicznych kierowców. To wszystko powoduje, że białoruscy przewoźnicy stają się konkurencyjni, ponieważ kupują paliwo za ruble.


źródło: RMF FM

NIEUCZCIWI UBEZPIECZYCIELE

Dodane dnia: 2011-05-27 12:06:12

UOKiK zajął się sprawą nieuczciwych praktyk stosowanych przez ubezpieczycieli aut, którzy dokonując powypadkowej wyceny pojazdów, działają na szkodę swoich klientów - informuje Anna Popiołek w "Gazecie Wyborczej".

Wycena auta poniżej jego wartości, zawyżanie kosztów naprawy i zmuszanie do stosowania tańszych zamienników zamiast oryginalnych części, to najczęstsze grzechy firm oferujących ubezpieczenia komunikacyjne.

Sprawą nieuczciwych praktyk, na których tracą klienci zajął się UOKiK. Jeżeli okażą się one niewłaściwe, żaden ubezpieczyciel nie będzie mógł ich stosować.

DKV: REJESTRACJA URZĄDZEŃ viaBOX

Dodane dnia: 2011-05-23 12:06:13

DKV: rejestracja urządzeń viaBOX bez zabezpieczeń.

Już dziś za pośrednictwem operatora kart paliwowych DKV Euro Service można zarejestrować urządzenie viaBOX do rozliczania opłat drogowych w Polsce. Opłaty zaczną obowiązywać 1 lipca br.

Więcej informacji na stronie: http://www.info-myto.pl/

Do wprowadzenia elektronicznego systemu opłat drogowych w Polsce pozostał niecały miesiąc. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że data obowiązywania wyznaczona na 01.07.2011 zostanie przesunięta na późniejszy termin. Z drugiej zaś strony pewne jest, że e-myto w Polsce będzie wprowadzone w przeciągu najbliższych miesięcy.

Pobór elektronicznej opłaty administruje system viaToll i odbywać się będzie za pomocą urządzenia pokładowego viaBOX. Dzięki niemu podczas mijania na drodze bramek - opłata będzie naliczana automatycznie. Natomiast na autostradach pojazdy wyposażone w viaBOX będą mogły korzystać ze specjalnych pasów szybkiego przejazdu.

Aby zarejestrować pojazd i uzyskać urządzenie można skorzystać z rejestracji on-line różnych operatorów.

Wraz z zawarciem umów konieczne jest uiszczenie kaucji za każde urządzenie viaBOX.

Obowiązkiem e-myta objęte są wszystkie pojazdy od 3,5 tony dmc w tym autobusy niezależnie od dmc. Pojazdy, które nie poruszają się po płatnych drogach nie muszą być wyposażone w viaBOX.

Jazda bez wymaganego urządzenia będzie sankcjonowana karą naliczaną również online. Bramownice wyposażone będą bowiem w urządzenia rozpoznające gabaryty pojazdu. W przypadku zarejestrowania przejazdu przez pojazd bez wymaganego urządzenia (brak sygnału z czujnika pokładowego) kara naliczana będzie automatycznie zgodnie z nr rejestracyjnym pojazdu.

Pojazdy wyposażone w przednią szybę metalizowaną lub w całości podgrzewaną mogą przyczynić się do zakłóceń działania urządzenia viaBOX, co może prowadzić do naliczania kar. W trybie odwołania będzie możliwość dochodzić niesłusznie nałożonych kar. W przypadku szyb metalizowanych w całości należy zastosować urządzenie viaBOX 2.

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ROWERZYSTÓW

Dodane dnia: 2011-05-21 11:06:28

Od 21 maja 2011 roku wchodzą w życie nowe zasady ruchu rowerowego wprowadzone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Streszczamy je, aby wszystkim uczestnikom dróg jećdziło się bezpieczniej.

Co zyskają rowerzyści:

 • możliwość omijania rowerem pojazdów jadących w korku z prawej strony;
 • możliwość przewożenia dzieci w specjalnych przyczepkach;
 • jazdę po chodniku przy złej pogodzie;
 • kierowca musi częściej ustępować pierwszeństwa rowerzyście;
 • zakaz postoju pojazdów na drogach dla rowerów i w zatokach rowerowych;
 • w niektórych sytuacjach rowery będą mogły jechać obok siebie;
 • specjalne pasy ruchu dla rowerów i śluzy rowerowe na skrzyżowaniach;
 • zdefiniowanie wózka rowerowego jako pojazdu do przewozu osób.

Źródło: http://www.krbrd.gov.pl/aktualnosci/zmiany_rowerowe_w_prd_maj_2011.htm

NOWE ZNAKI DROGOWE D-52 I D-53

Dodane dnia: 2011-05-20 11:05:11

14 maja 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzeń, które określają wzory znaków D-52 "strefa ruchu" i D-53 "koniec strefy ruchu" oraz zasady ich stosowania na drogach wewnętrznych. Wejście w życie ww. rozporządzeń umożliwia podmiotom zarządzającym drogami wewnętrznymi - poprzez umieszczenie na tych drogach znaków D-52 oraz D-53 - ustanowienie stref ruchu. Na obszarze stref ruchu przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym będą miały zastosowanie w pełnym zakresie, tj.: zasad ruchu drogowego, zasad i warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagań wobec kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasad i warunków kontroli ruchu drogowego.

Odwiedziło nas: 118352